GBS Gearbox Services international brand of Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.
Emergency Hotline

Disclaimer

©2008 Schaaf- en Boorwerk Rotterdam BV All rights reserved.

Welkom op de website van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Klik hier om de voorwaarden te downloaden. Deze voorwaarden zijn ook ter inzage beschikbaar op het hoofdkantoor van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V., dat is gevestigd in Gouda, Nederland. Als u een papieren versie van deze gebruiksvoorwaarden wilt ontvangen, kunt u een e-mail met daarin uw adres sturen aan info@ekeren.nl.

Algemeen

Het algemene deel van deze website is eigendom van, en wordt beheerd door, Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V., een onderneming die is gevestigd in Oud Beijerland, Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24099959, BTW-nummer NL001833698.B.01

Geen garantie en disclaimer

Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. zal alles doen wat redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt om op deze website actuele en accurate informatie te verschaffen, in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of overige informatie ("Informatie "). Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE EXPLICIETE OF STILZWIJGENDE TOEZEGGING OF GARANTIE VAN DE HAND, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, ACTUALITEIT, COMPLEETHEID EN/OF VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT) ENIGE OP DEZE WEBSITE AANWEZIGE OF VIA DEZE WEBSITE VERSCHAFTE INFORMATIE EN/OF ENIG OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN OF AANGEPREZEN PRODUCT, WAARONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP ENIG OCTROOI, COPYRIGHT OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Aansprakelijkheid

Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. is ontstaan. Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het verzenden van virussen.

Links naar andere sites

Op deze website kunnen links of verwijzingen van of naar andere, externe websites staan. Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites van de hand. Onze Privacy- en Cookie-verklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw gegevens op dergelijke websites. Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, het ontbreken van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke sites en de daar verschafte informatie of uit uw gebruik van of vertrouwen op enige informatie die op dergelijke sites wordt verschaft. Links naar andere websites worden uitsluitend verschaft als service aan de gebruikers van deze website.

Overige informatie verschaft door de gebruiker

Het staat Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. vrij om alle informatie en/of gegevens ("Gegevens") die door u worden verschaft in dergelijke communicatie, waaronder ideeŽn, uitvindingen, concepten, technieken, software of kennis, te gebruiken of te kopiŽren voor alle mogelijke doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen bestaan uit het bekendmaken van informatie aan derden en/of het ontwikkelen, produceren en/of op de markt brengen van goederen of diensten. Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. heeft geen enkele verplichting om vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens. Hierbij vrijwaart u Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. tegen alle gerechtelijke stappen die worden genomen tegen Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V., claims die worden ingediend tegen Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. en aansprakelijkheidstelling van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Gegevens waarmee een inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van enige derde partij wordt gepleegd, of die op enige andere wijze onwettig is jegens een derde partij.

Producten en diensten

Alle door of namens Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. op deze website verschafte informatie met betrekking tot zijn producten en diensten, in de vorm van gegevens of aanbevelingen of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten of diensten, of de gevolgen daarvan.  Op alle producten en diensten die worden verkocht door Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.-bedrijfsonderdelen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. van toepassing.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website en op alle informatie die op of via deze website wordt verschaft (via tekst, afbeeldingen of andere wijze) eigendom van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.. Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. geeft u hierbij toestemming om materiaal afkomstig van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciŽle en informatieve doeleinden te tonen, op te slaan en te reproduceren, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

niets van deze website mag voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden worden gedistribueerd of verkocht;
niets van deze website mag op welke manier dan ook worden gewijzigd;
de mededeling betreffende auteursrechten ("afkomstig van de website van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.") moet op elke kopie of elk deel daarvan te worden vermeld, samen met de datum waarop de kopie is gemaakt.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle op deze website getoonde handelsmerken eigendom van of onder licentie verstrekt aan Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V..

Niets op deze website mag zodanig worden uitgelegd als zou op enig handelsmerk of octrooi of op enig ander intellectueel eigendomsrecht van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. een licentie of recht verleend worden.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom en alle informatie die op of via deze website wordt verschaft, is schriftelijke toestemming van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. vereist. Misbruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen dat u ermee instemt dat het Nederlands recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.    

Scheidbaarheid

Als de gebruiksvoorwaarden van deze website geheel of deels ongeldig worden, blijven de partijen gebonden aan de overige nog geldige bepalingen. De partijen zullen de ongeldige delen vervangen door bepalingen die geldig zijn en waarvan de wettelijke gevolgen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het ongeldige deel, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud en het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Copyright

Alle inhoud © Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V.

Versie 1.0/2007